Kompleks leśny Tadzin, w części związanej z doliną Mrożycy zajmują lasy olszowe – łęgi, a także w miejscach gdzie dłuższy okres stagnuje woda wykształcają się coraz rzadsze w Polsce Środkowej olsy. Ols budują przede wszystkim olsza czarna oraz w mniejszym stopniu brzoza brodawkowata czy jesion wyniosły, rosnące na charakterystycznych kępach.

Wyróżniającym elementem tego zbiorowiska jest także duży udział roślin bagiennych. W dolinie Mrożycy, na skraju uroczyska Tadzin występują bardzo bogate florystycznie i barwne, zwłaszcza wiosną, łąki – między innymi występuje tu bobrek trójlistkowy, kukułka szerokolistna i firletka poszarpana.