Park podworski w Klęku położony jest na południe od drogi Stryków-Zgierz, na północno-wschodnim skraju lasu łagiewnickiego. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z drugiej połowy XIVw. W XVIw. była to własność W. Bełdowskiego. Pałac (obecnie nieistniejący) powstał w pierwszej połowie XXw. Od momentu powstania często zmieniał właścicieli, aby w końcu przejść w posiadanie łódzkiej rodziny przemysłowców Hertzów. Z zachowanych fotografii wynika, iż był to jeden z najokazalszych pałaców w rejonie Łodzi.

W dobrym stanie zachowany jest park podworski o pow. ok. 5ha. Główna aleja parku w południowej części skręca do ruin pałacu. Wśród drzewostanu parkowego dominują cztery dęby o okazałych formach, jawor i lipa drobnolistna. Są to pomniki przyrody. Drzewa te mają ponad 200 lat. Ponadto na uwagę zasługują okazy takich gatunków jak limba, egzotyczna jodła, wiąz górski.