Skocz do treści

 • Flora

  Jeszcze dwieście lat temu zwarty las pokrywał zdecydowaną większość obszaru dzisiejszego Parku. Obecnie lasy są rozczłonkowane i przekształcone, zajmują one 3845 ha, co stanowi około 28% powierzchni Parku z otuliną. Największymi zwartymi kompleksami leśnymi w...
 • Fauna

  Największe bogactwo i zróżnicowanie fauny PKWŁ związane jest z kompleksami leśnymi, zwłaszcza z fragmentami najmniej przekształconymi przez człowieka. Do ciekawostek należy liczna grupa występujących tu rzadkich bezkręgowców typowych dla pogórza, a nawet gór. W Lesie...
 • Geologia i geomorfologia

  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroni najcenniejszy przyrodniczo i najsilniej wyniesiony fragment Wzniesień Łódzkich. Nie byłoby tego urokliwego zakątka Polski środkowej gdyby nie rzeźbotwórcza działalność lądolodu w plejstocenie. Tutejsza rzeźba, wyjątkowo urozmaicona na tle sąsiednich obszarów...
 • Formy ochrony przyrody

  Formy ochrony przyrody Na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego jedną z powierzchniowych form ochrony przyrody możemy wyróżnić: 3 rezerwaty przyrody, 2 użytki ekologiczne, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 2 obszary Natura 2000, 1 stanowisko dokumentacyjne oraz...
Znajdź nas
Łódzkie promuje