Krajobraz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Najważniejsze wartości kulturowe i krajobrazowe stanowią świadectwa długich tradycji osadniczych w dolinie rzeki Pilicy, a więc: stanowiska archeologiczne, obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji Konserwatora Zabytków, miejsca pamięci narodowej, układy przestrzenne historycznych miejscowości, tradycje ludowe oraz wynikające m.in. z powyższych uwarunkowań zróżnicowanie typów krajobrazu, decydujących o swoistym charakterze Parku.

Należą do nich:

  • obszary ochrony archeologicznej, obejmujące stanowiska archeologiczne sięgające epoki żelaza w późniejszym okresie lateńskim w czasie wpływów rzymskich. Spośród nich 7, zlokalizowanych w rejonie Ciebłowic Dużych (gm. Tomaszów Mazowiecki), zostało wpisanych do rejestru zabytków. Kolejne 45 znalazło się w ewidencji Konserwatora Zabytków. Związane są one z miejscowościami: Inowłódz i Żądłowice w gminie Inowłódz; Ponikła-Fryszerka, Ponikła-Studzianna i Anielin w gminie Poświętne;
  • obiekty nieruchome, wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji Konserwatora Zabytków, do których należą: zabytek techniki – most na Pilicy w Spale (gm.Inowłódz) z 1936r oraz 2 parki zabytkowe – w Spale (gm.Inowłódz) z XIXw oraz w Grotowicach (gm.Rzeczyca) z XVIIIw (najcenniejsze zabytki związane są z najstarszymi miejscowościami: Inowłodzem i Rzeczycą, jak również: Spałą, Poświętne-Studzianną, zlokalizowanymi poza granicami Parku, w jego otulinie, lecz silnie oddziaływującymi na jego terytorium);
  • obiekty sakralne, zabytki techniki oraz obiekty budownictwa świeckiego, wpisane do ewidencji Konserwatora Zabytków, w tym: kapliczka rzym.-kat. w Spale (gm.Inowłódz) z lat 1877-1878; młyny wodne we Fryszerce, Studziannej-Poświętne oraz Stefanowie w gm. Poświętne; spichlerz w Grotowicach (gm.Rzeczyca); domy mieszkalne z XIXw i początku XXw w Teofilowie (gm.Inowłódz) – 2 obiekty, Łęgu (gm.Rzeczyca) oraz Stefanowie (gm.Poświętne) – po 1 obiekcie;
  • miejsca pamięci reprezentowane przez kompleks bunkrów z okresu II wojny światowej (lata 1940-1941);
  • układy przestrzenne historycznych miejscowości, takich jak: Inowłódz, Zakościele, Spała, Teofilów w gminie Inowłódz; Anielin i Mysiakowiec w gm.Poświętne; Grotowice w gm.Rzeczyca;
  • krajobrazy naturalne o wybitnych walorach przyrodniczych – leśny i przyrodniczo-widokowych – dolinny oraz krajobrazy kulturowe o wysokich i średnich walorach naturalnych – rolniczy (uprawowy) w obrębie równin, stoków, wzniesień oraz rolno-leśny.